VEDTÆGTER

Vedtægter for foreningen Karensmindes Venner

Vedtaget af den stiftende generalforsamling den 12. september 1988
Ændret den 18. februar 1998  den 17. februar 2009 og den 20. februar 2018
____________________________________________________
 

§ 1
Foreningens navn er Karensmindes Venner med hjemsted i Billund Kommune.


§ 2
Foreningens formål er gennem aktiviteter omkring Museumsgården ´Karensminde´
i Morsbøl at formidle kendskab til landbokulturen, fortrinsvis i mellemkrigsårene.
For at sikre tidstypisk korrekt udførelse af de forskellige aktiviteter skal disse planlægges i samarbejde med Billund kommunes Museer.
Foreningens aktiviteter kan både rette sig mod egne medlemmer og mod publikum udefra.


§ 3
Alle interesserede kan blive medlem af foreningen, men et medlemskab giver kun 1 stemme.


§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker gennem den lokale presse med 14 dages varsel.
Forslag fra medlemmer, der skal behandles på generalforsamlingen, skal afleveres til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte.


1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne
kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse.
6. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af revisorer.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Eventuelt.


På generalforsamlingen træffes beslutninger, herunder om vedtægtsændringer,
ved simpel stemmeflerhed. Beslutningen om foreningens ophævelse skal dog ske
på to hinanden følgende generalforsamlinger, der begge skal være indkaldt med 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemning skal foretages skriftlig , såfremt blot et enkelt medlem fremsætter begæring herom.


§ 5
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning
eller skriftlig begæring indgivet til bestyrelsen og underskrevet af mindst 1/3 af medlemmerne.
I begæringen skal anføres, hvad der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.


§ 6
Bestyrelsen skal overfor generalforsamlingen aflægge beretning og fremlægge regnskab.
Regnskabet, der afsluttes pr. 31/12, skal være revideret af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.


§ 7
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. I lige årstal er 4 medlemmer af bestyrelsen på valg,
og i ulige år er 3 medlemmer på valg.
Der vælges hver år to suppleanter til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
Billund Kommunes  Museer deltager i bestyrelsens møder som observatør med taleret, men uden stemmeret.


§ 8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af medlemmerne er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.
Til at udføre arbejdet kan bestyrelsen nedsætte en række arbejdsgrupper til løsning af praktiske opgaver, til at rejse penge og til at arrangere udflugter, foredrag og undervisning for foreningens medlemmer.
Bestyrelsen skal være repræsenteret med mindst 1 medlem i hver arbejdsgruppe.

​​Bestyrelsen vælger et medlem til Billund Kommunes Museer.


§ 9
Alle aktiviteter, som indebærer varig ændring af bygninger, udendørsarealer og museumsgenstande, skal først godkendes af Billund Kommunes Museer.


§ 10
Foreningen drives økonomisk uafhængigt af Billund kommunes Museer.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for forpligtelse, der ikke kan dækkes af foreningens formue og har ikke krav på andel af formuen, når deres medlemskab ophører.


§11
I tilfælde af foreningens ophævelse overgår dens aktiver til Billund Kommunes Museer.